Skip to main content

Sattvaya Healing Events


ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Door het insturen van ons reserveringsformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld van een van onze events verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 2. Wanneer u het reserveringsformulier instuurt, doet u een officieel reserveringsverzoek. Sattvaya neemt uw gegevens door en neemt vervolgens contact met u op. Zodra u een persoonlijke bevestiging voor deelname aan de retreat heeft ontvangen, is de reservering bindend.
 3. De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst boekingsbevestiging plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 3 weken voor aanvang dient het bedrag van de retreat per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Sattvaya het recht de reservering te laten vervallen.
 4. Inschrijving voor een retreat is pas definitief na ontvangst van een aanbetaling of betaling van het volledige verschuldigde bedrag.
 5. Als u een boeking wilt annuleren, raadpleeg dan de annuleringsvoorwaarden. Gelieve Sattvaya tijdig en schriftelijk op de hoogte te stellen. 
 6. U bent verplicht zich te houden aan de dieet-, alcohol-, drugs- en medicijnenbeperkingen en bereidingsinstructies zoals vermeld in de boekingsbevestiging en op de website.
 7. Deelname aan het programma tijdens de retreat geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Het afzien van deelname aan het programma of de ceremonie tijdens een retreat geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende ceremonie of activiteit.
 8. Sattvaya heeft het recht een retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent, overmacht of omwille van wijzigingen in de wet. In geval van annulering door Sattvaya heeft de deelnemer recht op deelname aan een andere retreat of terugbetaling van het reeds betaalde innschrijgeld. Verdere aansprakelijkheidsclaims en schadeclaims van de deelnemer zijn uitgesloten, tenzij zij te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van de zijde van Sattvaya. Dit geldt ook voor hotelkamers geboekt door de deelnemer, evenals vlucht-of treinkaartjes.
 9. Sattvaya heeft het recht om personen op basis van gegronde redenen uit te sluiten van deelname aan een ceremonie of retraite.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
  Bij annulering van een boeking tot vier weken voor de reis zijn wij helaas genoodzaakt €45,- voor de intake procedure en administratie kosten in rekening te brengen.
  Bij annulering van een boeking tussen vier en twee weken voor de reis zijn wij helaas genoodzaakt 25% van het totaalbedrag in rekening te brengen. In dit geval krijgt u 75% van het totaalbedrag terug
  Bij annulering van een boeking tussen twee weken en een week voor de reis zijn wij genoodzaakt 50% in rekening te brengen. U krijgt dan 50% van de totale prijs van de ceremonie terug.
  Annuleert u een boeking binnen een week voor de reis, dan kunnen wij u geen restitutie geven, aangezien het voorbereiden van een reis intensief is en tijd, geld en energie kost.
  Na aanvang van de ceremonies is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien deelnemer anderszins niet meer aan de ceremonie deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.
 2. Indien u door onvoorziene omstandigheden niet kunt deelnemen aan een Sattvaya healing retreat, kan in overleg een andere datum worden gekozen.
 3. Indien u zelf niet kunt deelnemen, mag iemand anders uw plaats innemen, mits de gegevens van de vervangende deelnemer tijdig worden ingediend en deelname van de nieuwe deelnemer, na een grondige intake procedure, goedgekeurd wordt door Sattvaya.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Sattvaya zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
 2. Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Sattvaya is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Sattvaya.  De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 1. De retreats en ceremonies die wij aanbieden zijn bedoeld ter ondersteuning van de emotionele en spirituele ontwikkeling en niet ter vervanging van een medisch noodzakelijke behandeling of therapie. Bespreek daarom lichamelijke en/of psychische klachten altijd met een gekwalificeerde arts.
 2. Meldt voorafgaande aan de retreat of ceremonie altijd aan een van onze begeleiders als je een lichamelijke of psychische klacht hebt. Mogelijk kan Sattvaya het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte begeleiding geven.
 3. Forceer niets en neem lichamelijke en psychisch emotionele klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

 1. Sattvaya heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van de retreat, bijvoorbeeld als een facilitator door ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de retreat of ceremonie niet (meer) kan (kunnen) verzorgen. Sattvaya zorgt dan voor een professionele en vergelijkbare vervanger. Deelnemers worden hierover voor vertrek geïnformeerd.

HUISREGELS

 1. Drugsgebruik en alcoholgebruik zijn tijdens de ceremonies of retraite absoluut niet toegestaan!
 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Sattvaya is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 3. Sattvaya heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Sattvaya niet opvolgen, kunnen uit de ceremonie of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 5. Tijdens het verblijf en de retreat mogen alleen video-, film- of geluidsopnamen worden gemaakt met voorafgaande toestemming van Sattvaya en, indien relevant, de overige deelnemers.
  Tijdens de ceremonies is gebruik van telefoon, video of geluidsaparatuur door deelnemers absoluut niet toegestaan!
 6. Voortijdig vertrek tijdens de ceremonies, en voor 12 uur na inname van een Plant Medicijn is absoluut niet toegestaan! Voortijdig vertrek tijdens de retreat dient altijd in overleg met een van onze teamleden te gebeuren. Dit in verband met jou eigen veiligheid en die van anderen.

Neem contact met ons op als u vragen heeft over onze voorwaarden